W trosce o zdrowie dzieci – przypominamy!!!

19.03.2024    

 Drodzy Rodzice

  Ponawiamy nasz apel do Państwa o nieprzyprowadzanie chorych, zakatarzonych, kaszlących dzieci do żłobka !!!

 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi !
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci !
 • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań !
 • Nie narażajcie innych dzieci i pracowników żłobka na niepotrzebne infekcje.

 Obecnie do żłobka uczęszczają dzieci z „silnym” katarem ropnym oraz kaszlące. Musicie mieć Państwo świadomość, że będzie wiązało się to z odesłaniem dziecka do domu lub koniecznością odebrania go z placówki.

                 Warto mieć na uwadze dobro wszystkich dzieci !!!

 


W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego Żłobka przypominamy, że:

 Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do Żłobka dzieci tylko zdrowych.

 • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
   • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci;
 • Dziecko należy zostawić w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań;

Zgodnie z rozkładem dnia w Żłobku na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:
• wieje silny wiatr,
• pada deszcz, deszcz ze śniegiem lub jest śnieżyca
• temperatura jest niższa od -80C,
• na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
• zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.
Warunkiem bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu przy temperaturze minusowej powinno być odpowiednie przygotowanie dzieci – właściwe ubranie (kombinezon lub spodnie ocieplane, czapki, szaliki, rękawiczki, odpowiednie obuwie) oraz zastosowanie kremu ochronnego. 

Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest sprawdzać czystość głowy dziecka , żeby uniknąć wszawicy.                           
                                                                                         
 

Zał. nr. 1 Do Regulaminu Organizacyjnego 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA „MAGUŚ” w MAGNUSZEWIE

1.Dzieci są przyprowadzane do żłobka i odbierane ze żłobka przez rodziców (opiekunów prawnych). Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do żłobka i ze żłobka do domu.
2. Rodzice osobiście powierzają dziecko opiekunowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik żłobka nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
3. W godzinach od 6.30 do 8 .30 ( zgodnie z harmonogramem ) rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do szatni , po dziecko wychodzi opiekun i zaprowadza dziecko do sali zbiorczej. Punktualnie od godz. 8.30 czynne są już wszystkie grupy.
4. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką opiekunek.
5. Opiekun przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone zabawki- dzieci mogą przynosić do żłobka jedynie ulubione pluszaki (miękkie maskotki)
6. Ze względów bezpieczeństwa zabraniane jest zakładanie dzieciom kolczyków, pierścionków, koralików, łańcuszków i innych ozdób. Zabrania się również przynoszenia do żłobka jedzenia dla dziecka, a także napojów i słodyczy. ( w wyjątkowych sytuacjach, takich jak urodziny dziecka i w porozumieniu z opiekunem grupy rodzice przynieść mogą słodycze i napoje )
7. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do żłobka dzieci zdrowe i czyste.
8. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do żłobka. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z objawami grypy żołądkowo- jelitowej, biegunką nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Notoryczne przyprowadzanie dziecka chorego do żłobka pomimo wielokrotnych próśb ze strony personelu będzie skutkowało wypowiedzeniem umowy i skreśleniem dziecka z listy.
9. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostaje natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 1 godz., jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom żadnych lekarstw. W sytuacji, kiedy objawy chorobowe zostaną zaobserwowane, opiekun ma prawo poddać dziecko ocenie pielęgniarskiej i jeśli stwierdza się wyraźne symptomy choroby np. podwyższoną temperaturę, wysypkę skórną, katar, lub kaszel świadczący o infekcji, dziecko nie zostaje przyjęte i odsyła się je razem z rodzicem/opiekunem prawnym do domu lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
10. Opiekunka ma prawo prosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka.
11. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
12. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIE ODEBRANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGACEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

1. Dzieci powinny być odbierane ze żłobka najpóźniej do godziny 16.30.
2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka opiekunka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
3. Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych, opiekunka oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę.
4. Po upływie tego czasu opiekunka powiadamia dyrektora żłobka.
5. Dyrektor żłobka podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka.
6. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora ,opiekunka sama podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
7. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka ze żłobka ( w godzinach pracy żłobka sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
8. Z przebiegu zaistniałej sytuacji opiekunka sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka zostają zapoznani wszyscy pracownicy żłobka oraz rodzice dzieci uczęszczających do żłobka „Maguś” w Magnuszewie
Zapoznanie się z Regulaminem Organizacyjnym Żłobka „Maguś” oraz w/w procedurą obowiązuje wszystkich pracowników żłobka, rodziców dzieci uczęszczających do żłobka oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
Procedura obowiązuje z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 05.11.2023

                                                                                       Agnieszka Nowak

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r.poz. 1604)-§ 2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *