Regulamin Organizacyjny Żłobka „Maguś”

Poniżej znajduje się tekst regulaminu placówki

PODSTAWA PRAWNA

§ 1

Żłobek funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz opracowane na ich podstawie regulaminy wewnętrzne, a przede wszystkim na podstawie:

 • Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020r. poz. 326),
 • Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019r. poz.869.),
 • Uchwała Rady Gminy nr XXIX/175/2020 z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Magnuszewie oraz nadania mu statutu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

 1. Siedziba Gminnego Żłobka „Maguś” mieści się w Magnuszewie, ul. Bohaterów Września10.
 2. Organem prowadzący Żłobek jest Gmina Magnuszew.
 3. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi w wieku od ukończenia 1 roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
 4. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3, Statutu
  i Regulaminu Organizacyjnego działalność Żłobka polega na zapewnieniu profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji właściwych do wieku rozwojowego oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka.
 5. Żłobek zapewnia świadczenia zgodnie z obowiązującymi normami i standardami opieki nad zdrowym dzieckiem.
 6. Żłobek funkcjonuje przez cały rok w systemie jednozmianowym, z wyjątkiem przerwy urlopowej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Żłobka oraz dni ustawowo wolnych od pracy.


PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW

§ 3

 1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic/opiekun prawny lub inna upoważniona osoba, która przyprowadza dziecko informuje opiekunkę w grupie, że dziecko jest zdrowe.
 2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych, dziecko poddaje się ocenie pielęgniarskiej i jeżeli stwierdza się symptomy choroby, np. podwyższoną temperaturę, wysypkę skórną, katar lub kaszel świadczące o infekcji, dziecko nie zostaje przyjęte. Odsyła się je wraz z rodzicem/opiekunem prawnym lub inna upoważnioną osobą do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo w Żłobku, zabrania się noszenia przez dzieci wszelkich ozdób np.: kolczyków, łańcuszków, pierścionków, ponieważ stanowią one zagrożenie dla ich życia i zdrowia.
 4. Rodzice mają obowiązek sprawdzenia, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi do Żłobka. W przypadku, gdy są to przedmioty niebezpieczne, należy je dziecku odebrać. Rodzic zobowiązany jest też sprawdzić czy dziecko nie zabiera ze Żłobka przedmiotów, które nie są jego własnością.
 5. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i inne cenne przedmioty, takie jak ozdoby, biżuteria, telefony komórkowe, pieniądze przyniesione przez dziecko.
 6. Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, w wysokości i na zasadach określonych w umowie. Za nieterminowe uiszczanie opłat będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z osobą kierującą żłobkiem, istnieje możliwość przebywania dziecka w żłobku dłużej niż 10 godzin dziennie za dodatkową opłatą. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 30zł.


ZADANIA ŻŁOBKA

§ 4

Do zadań Żłobka należy między innymi:

 • opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania placówką;
 • zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy;
 • realizowanie założeń wychowania żłobkowego poszerzone o doskonalenie umiejętności muzycznych, plastycznych, zdrowotnych, ekologicznych;
 • wykorzystanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi (m.in.: bajkoterapia, wierszyki masażyki, wszelkiego rodzaju zabawy);
 • osiąganie celów zgodnych z polityką zdrowotną;
 • ciągłe doskonalenie efektów swojej pracy.

§ 5

Udzielane świadczenia obejmują zgodnie z planem dnia dostosowanym do wieku dziecka:

 • miłą, domową atmosferę,
 • profesjonalną opiekę,
 • wyżywienie,
 • zabiegi pielęgnacyjne,
 • zabawy dydaktyczno-wychowawcze,
 • doraźną opiekę medyczną (pielęgniarki),
 • imprezy okolicznościowe.

§ 6

Plan dnia żłobka dopasowany jest do poszczególnych grup wiekowych, zgodnie z potrzebami dzieci. Personel żłobka do potrzeb i możliwości każdego dziecka podchodzi indywidualnie.

§ 7

Po przyjęciu dziecka w danym dniu, dziecko pozostaje w grupie pod stałą opieką fachowego personelu przez cały okres aż do odebrania przez upoważnione osoby.

§ 8

Rodzice i opiekunowie grupy powinni ze sobą współpracować ze względu na dobro dziecka.

§ 9

 1. Rodzice/opiekunowie prawni informowani są na bieżąco przez personel Żłobka o wszelkich niepokojących objawach w zachowaniu dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do choroby dziecka a także zakażenia innych, zdrowych dzieci.
 2. Personel Żłobka obowiązany jest na bieżąco udzielać rodzicom/opiekunom prawnym informacji medycznych (pomiary wzrostu i wagi,), informacji o stanie rozwoju psychofizycznego a także zauważonych odstępstwach od norm rozwojowych dotyczących dziecka.
 3. Przedmiotowe informacje, o których mowa powyżej stanowią tajemnicę i na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych i Kodeksu etycznego, nie mogą być udzielane osobom postronnym.
 4. Każde dziecko posiada teczkę prac plastycznych, do której trafiają na bieżąco wszystkie prace plastyczne dziecka. Teczka jest wydawana rodzicom/opiekunom prawnym na ich prośbę, po ukończeniu przez dziecko pobytu w Żłobku.
 5. Jeżeli zachowania dziecka wskazują na odstępstwa od norm rozwojowych, które objawiają się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samego dziecka, innych dzieci, personelu Żłobka, Dyrektor informuje o tym rodziców/prawnych opiekunów dziecka i zobowiązuje ich do odbycia konsultacji w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz dostarczenia do placówki opinii ze wskazówkami dotyczącymi dalszego postępowania.

 

ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§ 10

Podział zadań dla wszystkich stanowisk dokonuje dyrektor placówki.

§ 11

W skład Żłobka wchodzą następujące stanowiska:

 • Dyrektor,
 • Opiekun,
 • Pielęgniarka,
 • Pomoc opiekuna,
 • Sprzątaczka,

§ 12

 1. Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16.30.
 2. Jeżeli zaistnieją okoliczności związane z koniecznością regulacji norm czasu pracy, na podstawie Kodeksu Pracy, Żłobek jest zobligowany do wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy (np. z tytułu dnia świątecznego przypadającego w sobotę), a jeżeli inne istotne względy, na przykład organizacyjne (remonty), kryzysowe (włamanie, pożar) wymagają zamknięcia placówki – Dyrektor Żłobka dokonuje koniecznych zmian w organizacji pracy zakładu i informuje rodziców/opiekunów prawnych o zmianach.
 3. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku jest niezmienny pod względem kolejności następujących po sobie zajęć.
 4. Ramowy rozkład dnia przedstawia się następująco:

6.30 – 8.15        – prace porządkowe, organizacja stanowisk pracy, schodzenie się dzieci,
8.15 – 8.30        – zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do śniadania,
8.30 – 9.00       – śniadanie,
9.00 – 9.15        – zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do zajęć,
9.15 – 10.00       – zajęcia edukacyjne, przedstawienia teatralne, bloki edukacyjne (m. in.: umuzykalnienie, plastyka, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia z mowy i myślenia – elementy literatury i nauk matematyczno-przyrodniczych),
10.00 – 10.15      – drugie śniadanie
10.15 – 11.00       – gry i zabawy dydaktyczno-wychowawcze z przerwą na zabiegi higieniczne; zajęcia indywidualne dla dzieci; w zależności od pogody: spacery, zabawy w ogrodzie żłobkowym,
11.00 – 11.30       – prace porządkowe po zajęciach; zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do obiadu,
11.30 – 12.00      – obiad,
12.00 – 14.00     – cisza poobiednia, leżakowanie,
14.00 – 14.30     – zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do podwieczorku,
14.30 – 15.00     – podwieczorek,
15.00 – 15.30     – zajęcia utrwalające poznany materiał edukacyjny, zabawy i gry dowolne,
15.30 – 16.30     – rozchodzenie się dzieci do domów, prace porządkowe na stanowiskach i przygotowanie do pracy dnia następnego.

 1. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
 2. Wysokość opłaty dodatkowej z tytułu wydłużonego wymiaru opieki nad dzieckiem ponad 10 godzin dziennie lub poza godzinami pracy Żłobka wynosi 30,00 zł za każdą godzinę. Kwota ta jest doliczana do opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych w najbliższym kolejnym rozliczeniu miesięcznym.
 3. W przypadku nieodebrania na czas przez rodzica/opiekuna prawnego/ upoważnioną osobę dziecka ze Żłobka, to jest do godziny zakończenia pracy grup dziecięcych – personel żłobka wzywa rodzica/opiekuna prawnego/ osobę upoważnioną do bezzwłocznego odebrania dziecka.
 4. W sytuacji przybycia po dziecko osoby, której zachowanie ewidentnie wskazuje na odurzenie środkami psychotropowymi (narkotyki, alkohol) – personel Żłobka odmawia wydania dziecka i wzywa inną osobę uprawnioną do odebrania dziecka, która jest zdolna do zapewnienia  dziecku odpowiedniej opieki.
 5. O sytuacjach opisanych w punktach 9 i 10 personel Żłobka bezzwłocznie powiadamia Dyrektora Żłobka.
 6. Dziecko pozostawione w Żłobku nieplanowo, ponad 4 godziny, pomimo wykorzystania przez personel wszelkich możliwych sposobów działania aby wezwać rodzica/opiekuna prawnego, powiadamia o tym fakcie Dyrektora Żłobka, który zgłasza sprawę do policji w celu wszczęcia postępowania o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, np. w „Izbie dziecka”, a za zgodą sądu opiekuńczego w Domu Małego Dziecka.

 

WYŻYWIENIE DZIECI W ŻŁOBKU

§ 13

 1. Dzieci korzystają z całodziennego wyżywienia składającego się z posiłków w zależności od potrzeby zgłoszonej przez opiekuna: śniadanie, obiad, podwieczorek.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, opłaty za wyżywienie nie pobiera się pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka Dyrektorowi Żłobka w dniu poprzedzającym nieobecność do godziny 12.00.
 3. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku określa umowa zawierana pomiędzy Dyrektora Żłobka a rodzicami dziecka.
 4. W przypadku dzieci wymagających zróżnicowanej diety ze względu na schorzenia, alergie, dopuszczalne jest dostarczanie dodatkowej żywności w porozumieniu z Dyrektorem placówki.
 5. Dzieci w Żłobku nie przymusza się pod żadnym pozorem do jedzenia. Posiłki są organizowane w zgodzie z normami żywieniowymi i dietetycznymi dostosowanymi do wieku i potrzeb dzieci. Podane w sposób estetyczny, tak by zachęcały dzieci do jedzenia i zgodnie z normami HACCP, GHP i GMP. Dzieci zdrowe, lecz odmawiające jedzenia w porach wynikających z ramowego rozkładu dnia są traktowane indywidualnie, w miarę możliwości karmione na żądanie. Zasada ta dotyczy zwłaszcza dzieci najmłodszych w Żłobku. Od dzieci starszych oczekuje się dojrzałości żłobkowej i wdrożenia się w rytm dnia. Jednakże w przypadkach szczególnych, po konsultacji z rodzicami/ opiekunami prawnymi, dzieciom można podać część posiłku o wyznaczonej porze, a pozostały posiłek można podać później z zachowaniem norm sanitarnych HACCP, GHP i GMP.
 6. W przypadku notorycznego odmawiania przez dziecko posiłku, przy nagminnym braku łaknienia fakt ten jest zgłaszany rodzicom/opiekunom prawnym, którzy są zobligowani do konsultacji medycznej w tej sprawie i przedłożenia wskazań lekarskich do Dyrektora lub opiekunki w grupie.

§ 14

 1. Do żłobka przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. W przypadku stwierdzenia choroby
  u dziecka opiekun w żłobku niezwłocznie powiadamia Rodziców, Opiekunów dziecka.
 2. Rodzic, Opiekun ma obowiązek odebrać dziecko ze żłobka. Nieobecność dziecka spowodowana chorobą, szczególnie chorobą zakaźną, Rodzic, Opiekun ma obowiązek zgłosić w dniu zachorowania. Personel nie podaje dzieciom lekarstw.

 

WYPOSAŻENIE ŻŁOBKA

§ 15

Żłobek zapewnia:

 • łóżeczko/leżaczek,
 • zastawę stołową przeznaczoną do spożywania posiłków(jednorazowo),
 • całodzienne wyżywienie w zależności od rodzica,
 • pomoce dydaktyczne,
 • podstawowe przybory higieniczne (papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe).

§ 16

Rodzice, Opiekunowie zapewniają dziecku: (wszystkie przedmioty należy podpisać)

 • pościel (podpisane z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka),
 • ubranie na zmianę (2 komplety),
 • pieluchy jednorazowe (jeśli dziecko ich używa),
 • piżamkę,
 • 2 butelki na mleko + mieszankę mleczną,
 • smoczek na łańcuszku (jeśli dziecko używa)
 • szczoteczkę do zębów,
 • ulubioną „przytulankę” dziecka,
 • śliniaczki foliowe, fartuszek foliowy,
 • buty na zmianę z podeszwą antypoślizgową.

§ 17

 1. Na terenie placówki dziecko jest pod opieką personelu od momentu przyjęcia do grupy do czasu odebrania dziecka z grupy przez Rodzica lub inną upoważnioną osobę.
 2. Po przyjściu do Żłobka Rodzic powinien rozebrać z okrycia wierzchniego Dziecko i tak przygotowane przekazać do zajęć opiekunce (tak samo przed wyjściem do obowiązku rodzica należy ubranie dziecka w okrycie wierzchnie).
 3. Do odbioru dzieci z placówki upoważnieni są tylko Opiekunowie prawni lub osoby przez nich wyznaczone wcześniej pisemnie. Upoważnienie jest przechowywane wraz z dokumentacją dziecka na terenie placówki.

 

PRZYJMOWANIE DZIECKA DO ŻŁOBKA

§ 18

 1. Pierwszy nabór przeprowadzony zostanie w okresie od dnia 11 stycznia do dnia 25 stycznia 2021 r.
 2. Zapisy prowadzone są przez cały rok.
 3. Do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Magnuszew.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają:
  • dzieci z niepełnosprawnością, których niepełnosprawność została udokumentowana, co do których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające im korzystanie ze żłobka;
  • jeden lub obojga rodziców dziecka z niepełnosprawnością udokumentowaną orzeczeniem stosownego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
  • dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo lub uczących się;
  • dzieci rodziców/opiekunów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą;
  • dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci;
  • dzieci mające rodzeństwo w Żłobku, Przedszkolu lub oddziale przedszkolnym na terenie Gminy Magnuszew;
  • osoby samotnie wychowujące dziecko;
  • dzieci, których mamy powracają na rynek pracy;
  • dzieci, których mamy przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.
 5. Dzieci z poza Gminy Magnuszew będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy i posiadania wolnych miejsc w Żłobku.
 6. W przypadku niezrekrutowania założonej liczby dzieci założono przeprowadzenie w sposób bieżący rekrutacji uzupełniającej.

 

WYPISANIE DZIECKA ZE ŻŁOBKA

§ 19

 1. Placówka może skreślić Dziecko z listy wychowanków Żłobka w przypadkach:
  • Naruszenia przez Rodziców godzin przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka,
  • Systematycznego opóźniania przez Rodziców płacenia czesnego,
  • Zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie,
  • Naruszenia przez Rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi Rodzicami.
 2. Placówka ma prawo rozwiązać umowę z 14 dniowym, pisemnym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od ostatniego dnia następnego miesiąca.
 3. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę z 14 dniowym, pisemnym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od ostatniego dnia następnego miesiąca.
 4. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy nie zwalnia Rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego.

 

ZAKRESY ZADAŃ DYREKTORA I PRACOWNIKÓW

§ 20

 1. Dyrektor jest przełożonym służbowym pracowników Żłobka „Maguś”.
 2. Szczegółowe zadania Dyrektora określa Wójt Gminy.
 3. Szczegółowe zadania pracowników placówki określa Dyrektor.

§ 21

Do zakresu obowiązków dyrektora należy:

 1. Organizowanie pracy Żłobka i nadzór nad jej prawidłowym funkcjonowaniem przez podejmowanie decyzji gospodarczych, finansowych i organizacyjnych zgodnie z przepisami prawa;
 2. Dysponowanie w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami, wydatkowanie;
 3. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem jednostki;
 4. Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki, doskonalenie standardów opieki w żłobku;
 5. Zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.;
 6. Przyjmowanie skarg i wniosków z zakresu działania Żłobka oraz nadzorowanie należytego ich załatwienia;
 7. Opracowanie i zatwierdzenie: projektów planów rzeczowych i finansowych Żłobka, sprawozdań finansowych i statystycznych, pism wychodzących z jednostki, dokumentów w sprawach organizacyjnych, płacowych i dotyczących kontroli wewnętrznej oraz aktów normatywnych;
 8. Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju, psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 9. Kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, zdrowotną oraz merytoryczną żłobka;
 10. Zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku;
 11. Ustalenie planu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców dzieci;
 12. Nadzów nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
 13. Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka;
 14. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji żłobka;
 15. Przyjmowanie oraz skreślenie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie
  z ustalonymi w statucie zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług przez żłobek w imieniu założyciela, w porozumieniu z nim i uzyskaniu jego akceptacji;
 16. Proponowanie zmian w statucie;

§ 22

Do zakresu obowiązku opiekuna należy:

 1. Przyjmowanie dzieci do żłobka;
 2. Układanie rozkładu dnia dla dzieci w swojej grupie;
 3. Wykonywanie różnych zabiegów pielęgnacyjnych, a także stałe oddziaływanie wychowawcze na dzieci podczas wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych;
 4. Prowadzenie zajęć wychowawczych w swojej grupie na podstawie planu zajęć wychowawczych;
 5. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie dziecka, jego środowiska rodzinnego w celu zoptymalizowania działań wspomagających rozwój dziecka i dokumentuje tę pracę za pomocą m.in.: różnego typu narzędzi diagnostycznych; zapisów w zeszytach obserwacji, gromadzonych materiałów pomocniczych (zdjęcia, prace dzieci); pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji poszczególnych etapów programu; prowadzenia karty obserwacji dziecka.
 6. Karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach i wyrabianie u dzieci starszych nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia;
 7. Dbanie o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci;
 8. Dbanie o zdrowie dziecka;
 9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru;
 10. Pomaganie przy posiłkach, przy ubieraniu się dzieci;
 11. Natychmiastowe zawiadamianie dyrektora o zdarzeniach dotyczących dzieci;
 12. Kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich właściwym używaniem;
 13. Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci w sprawach wychowania
  i nauczania przekazując wiadomości o rozwoju i zachowaniu wychowanków, m.in. poprzez: informację o zadaniach wynikających z realizowanego planu, a także planu rozwoju Żłobka na zebraniach; informacje przekazywane na bieżąco; comiesięczne konsultacje indywidualne (wg potrzeb);uczestnictwo rodziców w zajęciach otwartych, uroczystościach, wystawach, wycieczkach; udostępnienie do wglądu prowadzonej przez siebie karty obserwacji dziecka;
 14. Wykonywanie dekoracji placówki;
 15. Organizowanie spacerów i wyjść dzieci poza teren placówki;
 16. Organizowanie świąt z udziałem dzieci i rodziców według kalendarza;
 17. Współpraca z instytucjami;
 18. Wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem i organizacją pracy Żłobka, a zleconych przez Dyrektora.

§ 23

Do zakresu obowiązków pielęgniarki należy:

 1. Sprawowanie opieki i pielęgnacji,
 2. Prowadzenia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej wśród dzieci, personelu i rodziców;
 3. Udzielanie pomocy w stanie zagrożenia życia dziecka,
 4. Zapewnienie opieki dziecku choremu/niepełnosprawnemu,
 5. Obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej,
 6. Współpraca z opiekunami w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii i rehabilitacji,
 7. Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych,
 8. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zabaw i snu.
 9. Prowadzenie nadzoru nad żywieniem dzieci (zwracanie na prawidłowe i zróżnicowane żywienie szczególnie niemowląt i dzieci przebywających na dietach eliminacyjnych).

§ 24

Do zakresu obowiązków pomocy opiekuna należy:

 1. Sprawowanie opieki nad całością gospodarki materiałowej, urządzeniami, sprzętem
  i mieniem znajdującym się w placówce;
 2. Pomoc opiekunowi w przygotowaniu środków dydaktycznych do zajęć;
 3. Uczestnictwo w zabawach dowolnych i zorganizowanych;
 4. Pomoc w czynnościach samoobsługowych dzieci;
 5. Dbałość o ład i czystość zabawek;
 6. Udział w dekoracji sali, stosownie do potrzeb nauczyciela;
 7. Dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci;
 8. Zgłaszanie opiekunowi wszelkich zagrożeń dla dzieci oraz zniszczeń sprzętu;
 9. Karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach i wyrabianie u dzieci starszych nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia;
 10. Dbanie o porządek i czystość w pomieszczeniach znajdujących się w części żłobka;
 11. Pomoc przy prowadzeniu wycieczek, uroczystości itp.;
 12. Wydawanie posiłków dzieciom;
 13. Dbanie o porządek i czystość pomieszczenia po spożytym posiłku przez dzieci;
 14. Wykonywanie prac zastępczych w przypadku nieobecności innych pracowników;
 15. Dbałość o dobrą atmosferę pracy, życzliwą dla dzieci i rodziców;
 16. Wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem i organizacją pracy Żłobka, a zleconych przez Dyrektora.

§ 25

Do zakresu obowiązków sprzątaczki należy:

 1. Wykonywanie czynności porządkowych w pomieszczeniach Żłobka w oparciu o przepisy sanitarno-epidemiologiczne,
 2. Utrzymywanie w należytej czystości wszystkich pomieszczeń Żłobka, mycie okien, drzwi, lamperii, oświetlenia, łazienek, ubikacji, odkurzanie pomieszczeń,
 3. Wietrzenie sprzątanych pomieszczeń,
 4. Drobne reperacje zabawek dziecięcych,
 5. Dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Żłobka,
 6. Utrzymywanie w czystości oraz należytym porządku przed budynkiem Żłobka,
 7. Kontrolowanie zabezpieczeń obiektu przed włamaniem, czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem okien, drzwi, wejść zewnętrznych do Żłobka,
 8. Dbanie o prawidłowe wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w niezbędne środki czystości,
 9. Doraźna pomoc przy wydawaniu posiłków dzieciom,
 10. Przestrzeganie warunków sanitarno–epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż.,
 11. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 12. Znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków,
 13. Dbałość o wyposażenie,
 14. Dbanie o rośliny zielone w pomieszczeniach budynku oraz na kwietnikach,
 15. Przestrzeganie właściwego i oszczędnego wykorzystywania środków czystości oraz dezynfekcyjnych,
 16. Utrzymanie w należytym stanie urządzeń elektrycznych (odkurzacze, froterki) oraz zgłaszanie przełożonemu o zauważonych nieprawidłowościach w działaniu,
 17. Dbanie o powierzone mienie,
 18. Zapalanie i gaszenie świateł wewnętrznych,
 19. Sprawdzanie zabezpieczanie pomieszczeń budynku,
 20. Uprzejme odnoszenie się do rodziców, dzieci oraz interesantów,
 21. Zastępowanie nieobecnych pracowników pomocy opiekuna,
 22. Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonych.

§ 26

Do zakresu obowiązków intendenta należy:

 1. Dokonywanie zakupów produktów spożywczych i artykułów gospodarczych zgodnie
  z potrzebami funkcjonowania żłobka;
 2. Ustalanie jadłospisu;
 3. Pobieranie i rozliczanie zaliczek na zakup artykułów żywnościowych i gospodarczych;
 4. Przyjmowanie oraz rozliczanie odpłatności za żłobek;
 5. Prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. Kontrolę sanitarna w zakresie żywienia,
 7. Kierowanie żywieniem w placówce: sporządzanie posiłków zgodnie z kalorycznością
  i zapotrzebowaniem;
 8. W razie potrzeby pomaga w przygotowaniu posiłków;
 9. Prowadzi kartoteki magazynu żywnościowego, sporządza co miesiąc rozliczenie.

 

ZAŁATWIANIE SKARG I ZASADY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

§ 26

 1. W Żłobku obowiązują następujące godziny przyjęć interesantów:
  • Dyrektor Żłobka przyjmuje interesantów w każdy wtorek i czwartek w godzinach pracy.
  • W przypadku nieobecności dyrektora interesantów przyjmuje opiekun;
  • Pracownicy placówki przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy.
 2. Sprawa będąca skargą po przyjęciu przez pracownika powinna być przekazana dyrektorowi placówki, w celu zapoznania się z nią;
 3. Kontrolę, nadzór i koordynację w zakresie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania
  i załatwienia skarg sprawuje dyrektor;
 4. Złożone skargi winny być załatwione i rozpatrzone wnikliwie, dokładnie i terminowo;
 5. Pracownicy placówki zobowiązani są załatwić sprawy interesantów bez zbędnej zwłoki;
 6. Przy załatwieniu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy załatwienia zgodne z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego;
 7. Z reguły obowiązuje pisemna forma załatwienia spraw;
 8. Z rozmów przeprowadzonych z interesantami sporządza się notatki służbowe.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

 1. Dyrektor placówki zobowiązany jest zapoznać nowo zatrudnionych pracowników ze:
 • Statutem Żłobka;
 • Regulaminem Organizacyjnym Żłobka;
 • Przepisami bhp i ppoż.
 1. Wszelkie przekazane w użytkowanie przedmioty, urządzenia, maszyny, sprzęt ochrony osobistej – pracownik jest zobowiązany utrzymać w należytym porządku i zgodnie
  z przeznaczeniem pod rygorem odpowiedzialności materialnej za zgubienie lub zniszczenie;
 2. O wszelkich przeszkodach i awariach jakichkolwiek urządzeń mogących spowodować przerwę lub zakłócenie normalnego toku pracy należy poinformować dyrektora;
 3. W przypadku zauważenia pożaru pracownik powinien niezwłocznie wszcząć alarm, powiadamiając jednocześnie o tym współpracowników i dyrektora oraz natychmiast przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy dostępnych mu urządzeń gaśniczych. Do czasu przybycia jednostki straży pożarnej akcją gaśniczą powinien kierować pracownik najbardziej zaznajomiony ze sprzętem gaśniczym;
 4. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownicy obowiązani są niezwłocznie udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zawiadomić o tym przełożonych poszkodowanego pracownika a także wezwać pogotowie ratunkowe;
 5. Przed rozwiązaniem stosunku pracy pracownik zobowiązany jest zwrócić pobrane materiały, urządzenia oraz inne przedmioty stanowiące własność Żłobka, jak i uregulować wszelkie zobowiązania w stosunku do placówki.
 6. Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Żłobka.

§ 28

Regulamin Gminnego Żłobka „Maguś” wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Dyrektora Żłobka i podlega obowiązkowo podaniu go do wiadomości wszystkich pracowników.