REKRUTACJA

Harmonogram rekrutacji do Gminnego Żłobka „Maguś” w Magnuszewie na rok 2023/2024

 • W dniach od 27.03.2023 r. do 03.04.2023 r. złożenie „Karty potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do Gminnego Żłobka „Maguś” w Magnuszewie.
 • W dniach od 04 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. – złożenie karty zgłoszenia
   o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kartę zgłoszenia będzie można pobrać osobiście w sekretariacie ZSIPO w Magnuszewie lub na stronie internetowej żłobka: magus.magnuszew.edu.pl.
 • Rekrutacja  prowadzona  będzie   w  dni  robocze,  w  okresie  od  04.04.2023  r.     do 28.04.2023 r. w godz. 8.00 – 15.00 w sekretariacie ZSIPO w Magnuszewie lub
   w budynku żłobka.
 • 28.04.2023r. o godzinie 13.00 zakończenie przyjmowania kart zgłoszeniowych, utworzenie listy zarejestrowanych kart. Powołanie komisji rekrutacyjnej.
 • 04.05.2023 r. – 08.05.2023 r. Prace komisji rekrutacyjnej: posiedzenie komisji rekrutacyjnej, weryfikacja przez komisję wniosków o  przyjęcie  do żłobka
   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • Przedłużenie naboru w przypadku braku wymaganej ilości zgłoszeń poprzez ogłoszenie naboru uzupełniającego.
 • 15.05.2023 r. ogłoszenie wyników naboru do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do żłobka na stronie internetowej żłobka i/lub ogłoszenie na tablicy w placówce, lub osobiście
   u dyrektora żłobka.
 • Do dnia 19 maja 2023r. rodzic/opiekun prawny, którego powiadomiono
   o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka zgłasza, czy skorzysta z przyznanego miejsca.
 • Ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
   i niezakwalifikowanych do żłobka na stronie internetowej żłobka lub ogłoszenie na tablicy w placówce lub osobiście u dyrektora żłobka.
 • W ostatnim tygodniu  sierpnia  2023  r.  w  godz.  9.00 – 15:30 –  podpisanie umów 
   z dyrektorem o świadczenie usług żłobka.
 • Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do żłobka 29.08. 2023 r.

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka – (PDF 289 kB)

Karta potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka (PDF 159 kB)

Regulamin rekrutacji do żłobka (PDF 267 kB)