Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.magus.magnuszew.edu.pl

Gminny Żłobek „Maguś” w Magnuszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Żłobka „Maguś” w Magnuszewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-11.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawsze zawierają informacji o ich rozmiarze.
 • Niektóre materiały tekstowe nie posiadają odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/DOC nie są w pełni dostępne cyfrowo w całości.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • podwyższony kontrast (jasne tło, czarne litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość powiększania elementów na stronie,
 • zmiana koloru tła.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kozłowska, zlobek@magus.magnuszew.edu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 621 70 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub element strony chodzi,
 • sposób kontaktu – jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Żłobek posiada wejście główne do budynku:

 • 2 pary drzwi głównych – do jednych drzwi wejściowych prowadzą schody, do drugich drzwi wejściowych prowadzi podjazd, podjazd i schody łączą się.
 • Osobne wejścia do każdej z czterech sal pobytu dzieci, wyposażone w taras zewnętrzny, do którego prowadzi podjazd zewnętrzny oraz schody.

Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek.
Budynek jest parterowy, posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Żłobek nie dysponuje platformami, pętlami indukcyjnymi, informacjami głosowymi, oznaczeniami w alfabecie Brajla, oznaczeniami kontrastowymi lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na terenie żłobka nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku żłobka może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W żłobku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do żłobka zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.


Raport dostępności